Skip to content

Privacyverklaring Hart voor Sport

Uw privacy is belangrijk voor ons bij Hart voor Sport.

Wij hechten veel waarde aan de bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij verzamelen wanneer u komt sporten bij Hart voor Sport.

Wij hebben bepaalde persoonsgegevens nodig om u de best mogelijke begeleiding te kunnen bieden bij het sporten. Sommige gegevens geeft u direct bij het invullen van ons persoonsgegevensformulier en inschrijvingsformulier bij binnenkomst bij Hart voor Sport.

Daarnaast ontvangen we regelmatig extra medische informatie van u op een later tijdstip, zoals de uitslag van een onderzoek; fietsproef; bloedonderzoek; scan; catheterisatie; ziekenhuisopname; bezoek aan huisarts of specialist etc. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk gebeuren. Waar nodig wordt dit door ons aangevuld in uw medisch dossier.

Tijdens de sportlessen doen wij geregeld op verzoek of in samenspraak met u een bloeddrukmeting, saturatiemeting, meting van de bloedsuikerspiegel of meting van het gewicht. Hierbij kan advies aan u gegeven worden.

Derde Partijen:

Hart voor Sport ontvangt ook informatie van derde partijen waarmee we samenwerken.

  • Harteraad
  • Capri Hartrevalidatie
  • De Hartstichting
  • Administratiekantoor Bookd
  • Facturatiesysteem MZ Solutions
  • Website onder beheer van De Reclamewinkel

Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens hierbij? We gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, en waar van toepassing, om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Cliëntencontact en communicatie: We gebruiken uw gegevens om in verband met onze dienstverlening met u te communiceren via e-mail, sms-berichten of andere elektronische media. U heeft te allen tijde recht op inzage in uw gegevens. Ook kunt u verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.

Hart voor Sport zal alle informatie die door u als cliënt verstrekt is zorgvuldig bewaren en vertrouwelijk behandelen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Voorbeeld      Inschrijvingsformulier

Ondergetekende

Naam:

Voornamen:

Geboortedatum:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Behandelend cardioloog/huisarts:

meldt zich hierbij aan als deelnemer van Hart voor Sport voor de volgende

activiteit(en): O Zaalfitness    O Sport&Spel     O Badminton    O Aquagym

 

De contributie bedraagt € 29,60 per maand voor eenmaal per week sporten.

Bij tweemaal per week sporten betaalt u € 47,60 per maand.

Inschrijvingskosten zijn eenmalig  € 25,- .

Aquagym: een losse les bedraagt  € 7,40.

Heeft u een Ooievaarspas dan krijgt u een vergoeding van 50% op de contributie bij een activiteit per week.

Ondergetekende verplicht zich de voor deze deelneming verschuldigde bijdrage per kwartaal  te voldoen door overmaking op rekeningnr.: NL14ABNA0415408822 t.n.v.  Hart voor Sport te Den Haag. U krijgt hiervoor een factuur toegestuurd.

U sport op eigen risico. Indien u om medische redenen een periode langer dan twee maanden niet mag sporten dan treffen we een contributieregeling, dit geldt niet bij afwezigheid of vakantie. Bent u met reden verhinderd dan mag u een les inhalen op een andere dag.

Wij stellen een medisch dossier voor u op en houden dit samen met u bij. Alle informatie wordt zorgvuldig bewaard en vertrouwelijk behandeld conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  De opzegtermijn in het eerste jaar is twee maanden en dient schriftelijk ingediend te worden. Bij aanmelding is toestemming van de behandelend arts wenselijk.

 

Plaats: ---------------------------------- Datum: -----------------------------

 

Voor akkoord, handtekening: ----------------------------------------------------------

Hart voor Sport  Irisstraat 231, 2565 TL  DEN HAAG  Telefoon: 06 571 26 242  Internet: www.hartvoorsport.com  E-mail: info@hartvoorsport.com  reknr.: NL 14ABNA 0415408822